https://www.thermafm.cz/wound-magnetic-cores/packaging

MAGNETIKCÉ OBVODY Z ELEKTROTECHNICKÉ OCELI

Vinuté magnetické obvody (jádra) jsou rozhodující pro výrobu elektrických strojů a zařízení. Na jejich jakosti závisí výsledné parametry finálního výrobku. Při výrobě magnetických obvodů klademe velký důraz na kvalitu a následnou kontrolu vyrobených magnetických obvodů.
Nabízíme následující typy vinutých magnetických obvodů
- Toroidní jádra
- Dělená jádra
- Elektrotechnická ocel – přístřihy tvaru I
- Unicore jádra
- Nanokrystalická jádra
Námi používaná orientovaná  elektrotechnická ocel
-​ Tloušťky plechů 0,10mm, 0,15mm, 0,18mm, 0,20mm, 0,23mm, 0,27mm, 0,30mm a 0,35mm
- šířky svitků od 5mm do 1000mm, možno nadělit na podélné dělící lince
- Frekvence od 50Hz do 20kHz

MAGNETICKÉ OBVODY PROCHÁZÍ MĚŘENÍM VLASTNOSTÍ

Měření elektromagnetických vlastností se provádí na měřícím a zkušebním přístroji, který je určen pro nedestruktivní měření parametrů magnetických obvodů. Je založen na metodě měření transformátoru a využívá numerických metod k výpočtu střídavé magnetizační charakteristiky při frekvenci 50 Hz.

Magnetické obvody a jejich využití

Námi vyráběné magnetické obvody se používají pro stavbu:
- Síťových transformátorů
- Měřících transformátorů
- Jisticích transformátorů
- Přístrojových transformátorů
- Napájecích transformátorů
- Výkonových transformátorů
- Regulačních transformátorů
- Pulzních transformátorů
- Speciálních transformátorů
- Jednofázových a trojfázových distribučních transformátorů
- Transformátorů s výkonem do 10 MVA
- Jednofázových a třífázových tlumivek
- Měničů
- Induktorů
- Impulzních transformátorů
- Odrušovací tec​hniky
Neorientovaná ocel
- Všech typů jakostí
- Tloušťky plechů 0,35mm, 0,50mm, 0,65mm

- Šířky svitků od 5mm do 1000mm, možno nadělit na podélné dělící lince
Měřící proces je řízen počítačem a jsou vyhodnocovány tyto veličiny:
- Efektivní hodnota nesinusového budícího proudu Tμ (A)
- Intenzita magnetického pole Heff (A/m)
- Magnetická indukce Bmax. (T)
- Zdánlivý výkon S (VA)
- Činný příkon (ztráty) P (W)
- Amplitudová permeabilita μ
Hlavní výrobní kontrolní činnosti
-​kontrola vybrané vstupní elektrotechnické oceli a vhodnost jejího použití
-rozměrová kontrola navinutých magnetických obvodů
-kontrola procesu tepelného zpracování
-stoprocentní výstupní kontrola mechanických a elekromagnetických parametrů, garantuje zákazníkem požadované vlastnosti magnetického obvodu; standardně jsou dodávány elektronické certifikáty k provedených měření.
-kontrola balení a expedice jader
https://www.thermafm.cz/wound-magnetic-cores/packaging_other

TOROIDNÍ JÁDRA

Co jsou to toroidní jádra?
Toroidní jádra, potažmo toroidní jádro je pásek z orientované křemíkové oceli, který je nejčastěji navinutý do kruhového tvaru. 
Vyráběný sortiment toroidních jader:
- Vnější průměr d1 = 15 - 1000 mm
- Vnitřní průměr d2 = 10 - 950mm
- Výška jádra h = 5mm - 100 mm
Toroidní jádra dodáváme v nejrůznějších rozměrech a kvalitách materiálů podle požadavků zákazníků:
- Standardní jakosti oceli M165-35S, M150-30S, M140-27S, M110-27S
- Ocel s vysokou orientací, jakosti HIB, M085-23, M090-27, M095-27, M100-23, M103-27, M105-30
- Materiál na vyšší frekvence 400Hz až 20kHz v tl.0,10mm - ozn. GT100,
- Speciální ocel na měřící transformátory proudu a napětí s požadovanou vysokou přesností měření
Použití toroidních jader:
Toroidní jádra, vyrobená z materiálů s vysokou permeabilitou se používají tam, kde je vyžadována velká citlivost indukovaného napětí v sekundárním vinutí na změny magnetizačního proudu a kde je požadováno minimální zkreslení přenášeného signálu. Dále se využívají tato jádra pro tlumivky s velkou indukčností. Často se také využívá velmi malých ztrát při magnetování střídavým proudem.
Toroidní jádra pro vysokofrekvenční použití se používají, jak už název napovídá, tam, kde magnetovací proud jádra má střední nebo vysoký kmitočet. Zpravidla se jedná o pásmo 400Hz až 20kHz. Při ještě vyšších kmitočtech se totiž již téměř neuplatňuje permeabilita materiálu a enormně rostou jeho ztráty. Příkladem použití mohou být jádra odrušovacích tlumivek pro obvody s tyristory a triaky, vysokofrekvenční a spínané zdroje napájení nebo sdělovací transformátory.
Toroidní jádra se mohou dodávat
- Neimpregnovaná
- Lehce impregnovaná polyuretanovým lakem
- Plně impregnovaná epoxypolyuretanovým emailem, Komaxit
- Jádra se sraženými hranami pod úhlem 45° nebo radius
Impregnace toroidovýchjader epoxidem
Využívá se jako ochrana toroidních jáder, poskytuje jádru pevnost, zajišťuje je proti mechanickému poškození a umožňuje jednodušší následné zpracování.
Ochrana toroidních jader komaxitováním
Komaxitování je elektrostatické nanášení EPOXY – POLYESTEROVÉHO prášku Nr. 2310 a následné vypalování při teplotě 180 °C. Pro toroidové jádra, na které se u výrobce el. strojů provádí vinutí měděného drátu přímo bez bandážování se nanáší i 2. vrstva proto, aby se dvojím komaxitováním dosáhla kvalitní izolace v požadované tloušťce 0,3 – 0,4 mm.
Disponujeme toroidmetry
Pro měření elekromagnetických vlastností toroidních jader jsme vybaveni speciálně vyrobenými přístroji tzv. Toroidmetry. Provádíme 100% kontrolu všech výrobků a jsou zaznamenávámy a vyhodnocovány následující veličiny:
- Efektivní hodnota nesinusového budícího proudu Tμ (A)
- Intenzita magnetického pole Heff (A/m)
- Magnetická indukce Bmax. (T)
- Zdánlivý výkon S (VA)
- Činný příkon (ztráty) P (W)
- Amplitudová permeabilita μ

DĚLENÁ JÁDRA

Co jsou to dělená jádra?
Dělená jádra jsou vyráběná z elektrotechnické křemíkové oceli  navíjením pásky na otáčející se trn. Navinuté a syntetickou pryskyřicí slepené jádro se následně rozřízne.
Vlastnosti děleného jádra jsou závislé na následujících faktorech:
- ​Geometrie magnetických jader
- Velikost vzduchové mezery dosedacích (řezných) ploch
- Vlastnostech použité elektrotechnické oceli
Pro měření elekromagnetických vlastností dělených jader jsme vybaveni speciálními měřícími přístroji. Provádíme sto procentní kontrolu všech výrobků. Na základě této kontroly jsou dále zaznamenávámy a vyhodnocovány následující veličiny:
- Efektivní hodnota nesinusového budícího proudu Tμ (A)
- Intenzita magnetického pole Heff (A/m)
- Magnetická indukce Bmax. (T)
- Zdánlivý výkon S (VA)
- Činný příkon (ztráty) P (W)
- Amplitudová permeabilita μ
Dělená jádra jsou dodávána v různých podobách a tvarech:
- Jednostupňové
- Vícestupňové
- Jednofázové
- Trojfázové
- Kulatý, oválný nebo pravoúhlý tvar
Kvalita dosedacích (řezných) ploch je velmi důležitá pro konečnou funkci vyráběného jádra (transformátoru). Nabízíme dvě kvality řezných ploch:
- Standardní jakost řezných ploch, max. 30 μm DRUH „A",
- Jemně strojně broušené řezné plochy DRUH „C", provádí se následnou výrobní operací na rovinných hydraulických bruskách
Příklady vyráběných vinutých dělených jader:
U jader vyráběných z pásky tl. 0,27 - 0,30 mm jsou garantovány nejvyšší dovolené hodnoty měrných ztrát 2,2 W/kg a Heff 250 A/m při Bmax = 1,7 T a kmitočtu 50 Hz.
https://www.thermafm.cz/wound-magnetic-cores/q_cores

DĚLENÁ "Q" JÁDRA

U jader z pásu tl. 0,35 mm (jakost N) se zaručují nejvyšší dovolené hodnoty měrných ztrát 2,5 W/kg při magnetické indukci Bmax = 1,5 T a kmitočtu 50 Hz v souladu s normami DIN 41309 a IEC 329.
"C" + "Q" JÁDRA VYROBENA Z PÁSU JMENOVITÉ TL. 0,10
U jader vinutých z pásků tl. 0,10 se zaručuje nejvyšší hodnota měrných ztrát 15 W/kg při magnetické indukci Bmax = 1,5 T a kmitočtu 400 Hz. Na požádání odběratele dodáváme atesty měření magnetických vlastností.

UNICORE JÁDRA

Unicore jádra a jejich definice
Unicore jádra patří do rodiny vinutých magnetických obvodů, přičemž existuje více než 10 různých typů. UNICORE se řadí mezi nová jádra, kdy technologie byla vyvinuta až v roce 1997 s cílem zjednodušit technologii výroby a dosáhnout lepších parametrů elektromagnetických strojů. Jádra UNICORE díky své konstrukci jsou schopna nahradit téměř všechna klasická skládaná jádra. Výhodou technologie Unicore je její flexibilita, nevyžadují žádné přípravky a dosahuje lepších magnetických vlastností oproti skládaným jádrům a E, I plechům.
Typy UNICORE jader:
- DUO, DG - nejběžnější typy s rozdělenou mezerou
- UNCUT - jádra zcela bez dělící roviny
- BUTT - vyrobená jako C jádra
- Unicore jádra mohou mít roh 30°, 45° nebo 90°. Trvale se vyvíjejí nové typy jader Unicore, viz katalog.
- Používá se materiál libovolné jakosti z orientované oceli v tl. od 0,10 mm – do 0,35 mm. Lze použít i neorientovanou ocel v tl. do 0,35mm.
- Unicore jádra mohou vážit až 1500 kg, při maximální šířce použité pásky 300 mm.
Díky tomu lze dosáhnout úspor v hmotnosti magnetického obvodu i použití mědi.
Unicore jádra a jejich výhody:
nízké měrné ztráty, úspory v množství použité mědi, snadná montáž, příznivá cena, není nutné bandážování jádra, krátká dodací doba.
UNICORE jádra jsou vyráběna s cílem nahradit klasická C jádra. Jediným limitujícím faktorem jsou minimální rozměry vnitřního okna. Díky vyspělé technologii jádra UNICORE se vyznačují nízkými měrnými ztrátami. Mají zjednodušenou konstrukci, tím pádem nepodstupují časově a nákladově náročné výrobní operace, díky čemuž dosahují velmi příznivé ceny a krátkého dodacího času. Při montáži se dají použít stávající typy kostřiček, tudíž změny v konstrukci magnetického obvodu nejsou nutné. Dále mohou být jádra dodávána v žíhaném i nežíhaném stavu. Dodatečné žíhání jader snižuje ztráty v jádře o 10 až 30 % v závislosti na velikosti jádra.
Unicore jádra jsou definované následujícími parametry:
- ​Délka okna (WL)
- Šířka okna (WW)
- Šířka pásky (SW)
- Navinutá vrstva (BU)
- Tloušťka pásky (ST)
- Úhel rohu
https://www.thermafm.cz/wound-magnetic-cores/unicore

ELEKTROTECHNICKÁ OCEL

dělící centrum
Unicore jádra a jejich definice
- Všech typů jakostí
- Tloušťky plechů 0,10mm, 0,15mm, 0,18mm, 0,20mm, 0,23mm, 0,27mm, 0,30mm a 0,35mm
- Šířky svitků od 5mm do 1000mm, možno nadělit na podélné dělící lince,
frekvence od 50Hz do 20kHz
Neorientovaná ocel:
- Všech typů jakostí
- Tloušťky plechů 0,35mm, 0,50mm, 0,65mm
- Šířky svitků od 5mm do 1000mm, možno nadělít na podélné dělící lince
Jakosti používaných orientovaných elektrotechnických ocelí:
NORMA TLOUŠŤKA MAX. ZTRÁTY PŘI 1,5T MAX. ZTÁTY PŘI 1,7T MIN. J800
EN 10107 mm 50 Hz W/kg 50 Hz W/kg T
M 110-23 S 0,23 0,73 1,10 1,78
M 120-23 S 0,23 0,77 1,20 1,78
M 127-23 S 0,23 0,80 1,27 1,75
M 120-27 S 0,27 0,80 1,20 1,78
M 130-27 S 0,27 0,85 1,30 1,78
M 140-27 S 0,27 0,89 1,40 1,75
M 130-30 S 0,30 0,85 1,30 1,78
M 140-30 S 0,30 0,92 1,40 1,78
M 150-30 S 0,30 0,97 1,50 1,75
M 140-35 S 0,35 1,00 1,40 1,78
M 150-35 S 0,35 1,05 1,50 1,78
M 165-35 S 0,35 1,11 1,65 1,75
https://www.thermafm.cz/electrical_steel